Životné a úrazové poistenie

  • Home
  • Životné a úrazové poistenie

Životné a úrazové poistenie

Čo je poistenie a prečo vzniklo? Poistenie – ochrana pred dôsledkami rizika.
Poistený prenesie svoje riziká, ktorých potenciálne škodové dôsledky sú z jeho individuálneho hľadiska neúnosné na poistiteľa, ktorý pri dostatočne veľkom súbore rizík podobného charakteru (poistný kmeň) je schopný prevzaté riziká s využitím inkasovaného poistného nielen zvládať, ale aj dosiahnuť zisk.

Princípy poistenia
• solidárnosť: každý má povinnosť za poistenie platiť poistné
• podmienená návratnosť: nie každý má právo dostať od poisťovne plnenie
• neekvivalentnosť: plnenie od poisťovne nemusí plne pokryť dôsledky vzniknutého rizika

Životné poistenie
Kapitálové životné poistenie
už sa dnes tak často nevyužíva, je dohodnuté na presný čas a na presnú sumu. Pri dožití je poisťovňou vždy vyplatený konkrétny v zmluve dohodnutý kapitál so ziskom. V prípade poistnej udalosti (smrti) vyplatí poistnú sumu na smrť spolu so ziskom a poistenie zanikne.

Investičné životné poistenie
využíva sa viac ako kapitálové, dôvodom je jeho flexibilita a možnosť dosiahnuť vyšší kapitál a schopnosť poskytnúť vyššie poistné krytie na smrť. Pri dožití poisťovňa vypláca hodnotu účtu poisteného, tá však nie je garantovaná. Závisí od vývoja na finančných a kapitálových trhoch, od kvality správcu a aj od výšky samotnej poistnej sumy na smrť. V prípade poistnej udalosti (smrti) vyplatí poistnú sumu na smrť ak bolo dohodnuté tak aj hodnotu účtu a poistenie zanikne.

Rizikové životné poistenie
je to čisté poistenie na smrť bez akejkoľvek tvorby majetku. Na konci poistnej doby poisťovňa poistenému nič nevyplatí. V prípade poistnej udalosti (smrti) vyplatí poistnú sumu na smrť a poistenie zanikne.

Úrazové poistenie
Rozdeľuje sa na dve základné skupiny:

Úrazové poistenie určené na zvládnutie dôsledkov poistných udalostí, ktoré sú krátkodobé
• denné odškodné za liečenie úrazu / choroby
• odškodné pri PN za úraz/ ochorenie
• denné odškodné pri pobyte v nemocnici z úrazu / choroby
• odškodné pri chirurgických zákrokoch z úrazu / choroby
• odškodné pri zlomeninách atď. …

Úrazové poistenie určené na zvládnutie dôsledkov poistných udalostí, ktoré sú dlhodobé
• odškodné pri trvalých následkoch po úraze
• odškodné pri kritických ochoreniach
• odškodné za invaliditu pri úraze / ochorení

Životné a úrazové poistenie je jedna z najdôležitejších vecí pre dnešného človeka. Riadi sa presnými pravidlami a preto funguje. Dnes už existuje mnoho rôznych možností a spôsobov, ako a čo si poistiť. V tomto množstve informácií jednoducho potrebujete poradiť.

V prípade záujmu ma návahajte kontaktovať.